top of page
משלוחים והחזרות

1.     חיוב במועד ההזמנה

1.1  Tzlil Graphics מבהירה במפורש, כי החיוב עבור הזמנה בפועל יתבצע ע''פ זמינות המוצרים ושקילתם במידת הצורך בסמוך לאספקת ההזמנה ללקוח.

1.2  עם אספקת הזמנתו יקבל הלקוח פירוט מלא של כל המוצרים, לרבות המוצרים השקילים ומשקלם בפועל.

1.3  המחירים לפיהם מתבצע החיוב הם המחירים שהוצגו באתר ביום ההזמנה.

1.4  המחירים באתר Tzlil Graphics יכולים להשתנות על פי שיקולי Tzlil Graphics מעת לעת.

2.     החזרת מוצרים

2.1  על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו, ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.

2.2  במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, לשירות הלקוחות, בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה / החלפה / החזרה של המוצר/ים ו/ או את החיוב / זיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.

2.3  ניתן להחזיר מוצרים תוך 14 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק.

2.4 החזרת התשלום תעשה באופן בו נעשה התשלום.

2.5 מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקאות הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א - 1981, והמזמין רשאי לבטל את הזמנות ו/או להחזיר את המוצרים שהגיעו אליו בכפוף להוראות שלהלן.

3.     הגעת המשלוח

הזמנת המשלוחים ואספקתם יבוצעו בהתאם לסוג המשלוח ובהתאם לפירוט כדלקמן:

3.1  דמי המשלוח אינם כלולים בהזמנה ועל הלקוח לשלמם בנפרד. 

3.2  במידה והמזמין לא יאותר על ידי השליח או לחלופין במידה והשליח אישר מראש, השליח רשאי להשאיר את המוצרים במקום שבו המזמין אינו נמצא (לרבות, אך לא רק, בפתח דלת ביתו של המזמין, בבית עסק ו/או אצל מי מטעמו). במקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או פגם ו/או אי התאמה בהזמנה אשר הושארה שלא בנוכחות המזמין כאמור, Tzlil Graphics שומרת על זכותה שלא לפצות את המזמין בכל דרך שהיא עם קרות מקרה מסוג זה.

4.     ביטול/ שינוי הזמנה

4.1   שעות פעילות שירות הלקוחות של Tzlil Graphics הינו בימים א' – ה' בין השעות 10:00 – 16:00

4.2  ביטול הזמנה ו/או שינוי בהזמנה באמצעות הטלפון ו/או המייל אפשרית בשעות פעילות מענה שרות הלקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת ויפורסמו באתר, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה של Tzlil Graphics

4.3  שינוי / ביטול בהזמנה ניתן לבצע עד חמש שעות מביצוע ההזמנה. 

4.4 ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.​

5.  פנה אלינו

ניתן לפנות אלינו בכל הקשור במדיניות משלוחים והחזרות, באמצעות עמוד "צור קשר" באתר ו/או פניה טלפונית לשירות הלקוחות שלנו בשעות הפעילות ואנו נשתדל להתייחס לפנייתך בהקדם האפשרי.

טל: 050-4400396 מייל: tzlilgraphicdesign@gmail.com 

bottom of page