top of page

תאריך עדכון אחרון: 17/01/2024

תקנון אתר

1.     כללי

1.1  להלן מדיניות הפרטיות באתר הבית של ״Tzlil Graphics״ שכתובתו www.tzlilgraphics.com (להלן: ״האתר״ ו/או ״Tzlil Graphics״).

1.2  מטרת מדיניות פרטיות זאת הינה להבהיר ולהסביר את מדיניות הפרטיות בדבר השימוש באתר ואת השימושים במידע שנמסר לTzlil Graphics על ידי משתמשי האתר או שנאסף על ידי Tzlil Graphics במסגרת השימוש באתר.

1.3  המדיניות לא חלה על מידע אשר הוחרג במפורש מתחולתה של המדיניות, לרבות במסגרת תקנון תנאי השימוש שבאתר, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

1.4  אנא קראו נספח מדיניות פרטיות זה ואת תקנון תנאי השימוש באתר (להלן - "התקנון" או "תנאי השימוש") לפני השימוש באתר ולפני העברת נתונים אישיים (כגון שם, כתובת דוא"ל וכדו')

לTzlil Graphics באמצעות האתר. מסמך זה מהווה חלק מתקנון האתר ויש לקרוא מסמכים אלה יחד.

1.5  השימוש באתר מותנה בהסכמתך למדיניות זו ולתנאי השימוש. בעצם השימוש והצפייה באתר ו/או העברת פרטים במסגרתו מאשר המשתמש כי קרא את תנאים אלה והוא מסכים לאמור בהם.

1.6  Tzlil Graphics שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את התקנון, כולו או חלקו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא קבלת הסכמת הלקוח, בהודעה שתתפרסם באתר. נוסחו המחייב של התקנון הנו זה שיופיע מעת לעת באתר. באחריות הלקוח להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתקנון. ויובהר, כי המשך שימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור הלקוח בדבר קבלת השינויים.

1.7  האמור במסמך זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים ולגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.

1.8  הכותרות במסמך זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות המשתמשים בלבד.

2.     חיוב במועד ההזמנה

2.1  Tzlil Graphics מבהירה במפורש, כי החיוב עבור הזמנה בפועל יתבצע ע''פ זמינות המוצרים ושקילתם במידת הצורך בסמוך לאספקת ההזמנה ללקוח.

2.2  עם אספקת הזמנתו יקבל הלקוח פירוט מלא של כל המוצרים, לרבות המוצרים השקילים ומשקלם בפועל.

2.3  המחירים לפיהם מתבצע החיוב הם המחירים שהוצגו באתר ביום ההזמנה.

2.4  המחירים באתר Tzlil Graphics יכולים להשתנות על פי שיקולי הירושלמית מעת לעת.

3.     החזרת מוצרים

3.1  על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו, ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.

3.2  במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, לשירות הלקוחות, בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה / החלפה / החזרה של המוצר/ים ו/ או את החיוב / זיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.

3.3  החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 14 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק.

3.4  החזרת התשלום תעשה באופן בו נעשה התשלום.

3.5  מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקאות הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א - 1981, והמזמין רשאי לבטל את הזמנות ו/או להחזיר את המוצרים שהגיעו אליו בכפוף להוראות שלהלן. יובהר כבר עתה כי על אף האמור, לא ניתן להחזיר מוצר אשר נעשה בו שימוש ו/או מוצר אשר תאריך תפוגתו עבר זולת מקרים בהם תוקף המוצר עבר טרם הגעת המוצר לידי המזמין.

3.6  כמו כן, לא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה כנגד תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק ללקוח כל עוד תאריך התפוגה הרשומה על המוצר הינה בפרק זמן סביר לפני תום התפוגה, וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של Tzlil Graphics.

4.     הערות למוצר

4.1  כל המוצרים הנמכרים באתר Tzlil Graphics הינם פריטי וינטג׳ ויד שנייה.

4.2  התמונות הינן להמחשה בלבד.

5.     הגעת המשלוח

5.1  הזמנת המשלוחים ואספקתם יבוצעו בהתאם לסוג המשלוח ובהתאם לפירוט במדיניות משלוחים.

5.2  לקוח המעוניין באיסוף עצמי מבית Tzlil Graphics ידאג לתאם זאת מראש עם שירות הלקוחות עד 24 שעות טרם צפי קבלת הזמנתו.

5.3  השירות באתר Tzlil Graphics ניתן באזורים מוגדרים אשר יעודכנו באתר מדי פעם בפעם באתר Tzlil Graphics, לפי שיקול דעתה של Tzlil Graphics.

5.4  Tzlil Graphics שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות ההזמנות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.5  דמי המשלוח אינם כלולים בהזמנה ועל הלקוח לשלמם בנפרד. 

5.6  במידה והמזמין לא יאותר על ידי השליח או לחלופין במידה והשליח אישר מראש, השליח רשאי להשאיר את המוצרים במקום שבו המזמין אינו נמצא (לרבות, אך לא רק, בפתח דלת ביתו של המזמין, בבית עסק ו/או אצל מי מטעמו). במקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או פגם ו/או אי התאמה בהזמנה אשר הושארה שלא בנוכחות המזמין כאמור, Tzlil Graphics שומרת על זכותה שלא לפצות את המזמין בכל דרך שהיא עם קרות מקרה מסוג זה.

6.     איסוף מידע

6.1  Tzlil Graphics עשויה לאסוף ולשמור כל מידע אודות גולשי ומשתמשי האתר שהועבר על ידם או שנאסף על ידה כתוצאה ו/או בקשר עם שימושם באתר. המידע האמור הינו "מידע אקטיבי" - מידע (כגון: שם, כתובת, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, דוא"ל, טלפון וכו') הנמסר על ידי המשתמש לצרכים שונים (כגון רכישה באמצעות האתר, רישום לניוזלטר, רישום לצפייה בתוכן ו/או שירות הניתן באתר והדורש רישום ספציפי (אם קיים), פניה לשירות הלקוחות וכיו"ב). לעניין זה נציין כי במהלך הצפייה והשימוש באתר ישנם תכנים ו/או שירותים שונים אשר הצפייה ו/או השימוש בהם דורשים לעתים הליך רישום, במסגרתו ייתכן והמשתמש יידרש למסור פרטים אישיים (אלא אם כן Tzlil Graphics תחליט אחרת במועד כלשהו). מובהר כי המשתמשים אינם מחויבים (על פי חוק או אחרת) למסור פרטים אלה או פרטים אחרים כלשהם לחברה אולם ייתכן כי אי מסירתם יגביל את הצפייה ו/או השימוש באתר ו/או חלקו.

6.2  Tzlil Graphics רשאית לאסוף ולשמור כל מידע כאמור לעיל בכל אופן ודרך ולכל תקופה שתבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.3  יודגש כי מסירת מידע תלויה בהסכמתך וברצונך ולא חלה עליך כל חובה (חוקית או אחרת) למסירת מידע מטעמך והינך רשאי שלא למלא את השדות המיועדים למידע כאמור ו/או חלקו (אולם, כאמור, קיימים פרטים שמסירתם הינה תנאי לצפייה ולשימור בתוכן האתר).

7.     ביטול/ שינוי הזמנה

7.1  שעות פעילות שירות הלקוחות של Tzlil Graphics הינו בימים א' – ה' בין השעות 10:00 – 16:00.

7.2  ביטול הזמנה ו/או שינוי בהזמנה באמצעות הטלפון ו/או המייל אפשרית בשעות פעילות מענה שרות הלקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת ויפורסמו באתר, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה של Tzlil Graphics

7.3  שינוי / ביטול בהזמנה ''מהיום להיום'' ניתן לבצע תוך שעתיים מביצוע ההזמנה, שינוי / ביטול בהזמנה מראש ניתן לבצע עד 24 שעות קודם לתאריך אספקת ההזמנה, בשעות הפעילות.

7.4  ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

8.     הגבלת שימוש באתר

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא יהיה הלקוח רשאי לעשות שימוש באתר, בין היתר בנוגע לעניינים הבאים:

8.1  לעשות כל שימוש שיש בו כדי להוות הפרת זכות יוצרים של אחרים לרבות Tzlil Graphics.

8.2  לעשות כל שימוש באתר בנוגד הוראות כל דין, רשות מוסמכת או צו שיפוטי.

8.3  להשתמש באתר בדרך בלתי חוקית לרבות לצורך הפצה, שיווק או פרסום של חומר מזיק, מפיץ דיבה העלול לפגוע ברגשות אחרים או בשמם הטוב.

8.4  להפריע לשימושם של אחרים או Tzlil Graphics באתר.

8.5  לעשות כל שימוש באתר באופן שיש בו ניסיון להתערב באופן אלקטרוני או ידני בתכני האתר ובפעילותו לרבות בדרך של העלאת קבצים המכילים מידע לא תקין או וירוסים למיניהם.

9.     קניין רוחני

9.1  כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר לרבות שם האתר, עיצובו, תכניו, זכויות בבסיסי נתונים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, קבצי גרפיקה, זכויות קניין רוחני אחרות בחומר הנמצא באתר זה, הם בבעלות Tzlil Graphics ו/או בבעלות מורשים מטעמה. אין להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לשדר, להפיץ, למכור או להעביר חומר כל שהוא באתר זה ללא אישור מראש ובכתב מTzlil Graphics

9.2  על אף האמור לעיל, תוכנו של אתר זה ניתן להורדה, להדפסה או להעתקה לשימושך האישי והלא מסחרי.

9.3  על הלקוח נאסר להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering), או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של Tzlil Graphics. כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעלול להוות הפרה או פגיעה בקניינה הרוחני של Tzlil Graphics, ללא הסכמתה המפורשת לכך בכתב ומראש.

10.  אבטחת מידע

10.1                  באתר זה מיושמים מערכות ונהלים לאבטחת המידע הנאגר במטרה לצמצם חדירה לא רצויה אליו. עם זאת מובהר כי הפעולות שאנו נוקטים לאבטחת המידע אינן מספקות הגנה מלאה. לאור האמור, Tzlil Graphics אינה מתחייבת כי המידע וכל הכלול באתר ובשירותים הניתנים בו חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם והיא אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע שנמסר ו/או נאסף ביחס למשתמשים. לפיכך, אנו ממליצים למשתמשים לנקוט בזהירות במוסרם מידע דרך רשת האינטרנט בכלל ולפני מסירת מידע כאמור לאתר יש לשקול את התועלות והסיכונים הכרוכים בהעברת המידע כאמור.

10.2                  אתר Tzlil Graphics לא אחראי לנזק שיגרם למזמין או לצד ג' כל שהו כתוצאה בתקלה בתקשורת (טלפון /אינטרנט)

11.  הדין החל וסמכות שיפוט

11.1                  הדין החל על ובקשר למדיניות פרטיות זו והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד (בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו"ל).

11.2                  סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

12.  פנה אלינו

ניתן לפנות אלינו בכל הקשור במדיניות הגנת הפרטיות, לרבות בקשר עם מידע אשר הועבר מטעמך לאתר ו/או נאסף אודותיך אצלנו בעקבות שימושך באתר, באמצעות עמוד "צור קשר" באתר ו/או פניה טלפונית לשירות הלקוחות שלנו בשעות הפעילות ואנו נשתדל להתייחס לפנייתך בהקדם האפשרי.

טל: 050-4400396 מייל: tzlilgraphicdesign@gmail.com 

bottom of page